محصولات jetech

 

انبر کلاغی جتک

 

         فرانسه روکشدار جتک

 

 

دسته جغجغه جتک

 

 

انبر پرچ جتک و آلن جتک و گریس پمپ

 

 

 

پیچ گوشتی جتک

 

گونیا جتک

 

گاز آرماتور جتک

 

 

کمک بکس و کشویی جتک

 

چکش لاستیکی جتک

 

 

 

چاقو کابل بر جتک

 

پیچ گوشتی ساعتی جتک

 

هویه قلمی جتک

 

نوک پیچ گوشتی

مفتولبر دو دسته جتک

انبرکابل بر جتک

 

 

انبر قفلی جتک

 

 

آلن کارتی جتک

 

آلن کارتی ستاره ای جتک

 

 

آلن چاقویی جتک

 

 

 

کیف ابزار کمری جتک

کیف ابزار جتک

 

 

 

 

 پیچ گوشتی جتک

پیچ گوشتی ضربه ای جتک

 

 

پیچ گوشتی ستاره ای جتک

مغار نجاری جتک

 

 

فرانسه جتک

 

 

 

 

 

سوهان زرگری کیفی جتک

انبردست ، سیم چین ، دم باریک جتک

 

آچار یکسر رینگ جتک

 

آلن تکی جتک